Novinky

Školné se platí bankovním převodem v určeném termínu na účet školy,

nebo hotově ve mzdové účtárně.


1. Školné se platí pololetně

2. Výše školného 

Hudební obor

- individuální výuka 310,-Kč/měsíc, 1.550,- Kč/pololetí

- pěvecký sbor jako hlavní předmět 240,-Kč/měsíc, 1.200,- Kč/pololetí

- PHV a skupinová výuka 240,-Kč/měsíc, 1.200,-Kč/pololetí

- za pronájem nástroje 60,- Kč/měsíc, 300,- Kč/pololetí

 

Výtvarný obor

- 260,- Kč/měsíc, 1.300,-Kč/měsíc

 

3. Způsob úhrady školného převodem z účtu

- na číslo účtu: 1144671369/0800

- 1. pololetí – splatnost do 18. 9. 2018

- variabilní symbol – rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel)

- do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a obor (VO nebo HO)

 

4. Termín pro úhradu školného v hotovosti

- 1. pololetí – 18. 9. 2018 od 9.00 do 11.00 a od 12.30 – 16.30 – v přízemí školy

 

Mimo určené termíny školné nelze vybírat z provozních důvodů.

Nebude-li školné uhrazeno v určeném termínu, nemá dítě nárok na výuku.

 

Ochrana osobních údajů

 

Základní umělecká škola, Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305, okres Chrudim, jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označováné zkratkou GDPR (z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kontaktní údaje školy jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, 539 01 Hlinsko

ID dat. schránky: 3gwmu3n  

e-mail: zushlinsko@seznam.cz

Telefon: 734 358 195

Základní umělecká škola v Hlinsku z titulu správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Vít Zavřel

Adresa: Městský úřad Hlinsko, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko

E-mail: poverenec @ hlinsko.cz

Telefon: 469 315 345 

 

Práva žáků a zákonných zástupců:

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají 

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a se zpracováním jejich OÚ. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je porušeno obecné nařízení.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu

 • na základě oprávněného zájmu

 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika

 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 • třídní kniha

 • záznamy z pedagogických rad

 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 • volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary 

Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC

 • hlášení trestných činů, neomluvená absence

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 • zaměstnanecká agenda

 • smluvní vztahy

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na školních aktivitách

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

 • fotografie a záznamy za účelem propagace školy

 

Úspěchy žáků ZUŠ Hlinsko v soutěžích MŠMT ve školním roce 2017 – 2018


Vážení přátelé,

ZUŠ Hlinsko je stálým a pravidelným účastníkem soutěží MŠMT, vypsaných každoročně

pro základní umělecké školy. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce a stopa naší školy byla opět velmi výrazně viditelná. Všem našim účastníkům srdečně gratulujeme. Z následujícího přehledu můžete posoudit sami, jak úspěšní jsme v letošním roce byli.

 

Sólový zpěv, okresní kolo, příprava p. uč. Lenka Dostálová:

1. místo s postupem – Justýna Kosková

2. místo – Adéla Pavlíčková

Kateřina Cupalová

Adéla Dospělová

3. místo – Anna Vomelová

 

Sólový zpěv, krajské kolo, příprava p. uč. Lenka Dostálová:

2. místo – Justýna Kosková

 

Dechové nástroje dřevěné, okresní kolo, příprava p. uč. Jaromír Dostál:

1. místo s postupem – Tereza Lidmilová, příčná flétna

1. místo s postupem – Adriana Sitařová, klarinet

 

Dechové nástroje dřevěné, krajské kolo, příprava p. uč. Jaromír Dostál:

1. místo – Adriana Sitařová, klarinet

3. místo – Tereza Lidmilová

 

Dechové nástroje žesťové, okresní kolo, příprava p. uč. Ondřej Jehlička:

1. místo s postupem – Sabina Břeňová, trubka

Filip Netolický, trubka

Josef Myška, trubka

Vojtěch Myška, pozoun

1. místo – Radek Chrbolka, trubka

2. místo – Matěj Sekyra, trubka

 

Dechové nástroje žesťové, krajské kolo, příprava p. uč. Ondřej Jehlička:

1. místo - Vojtěch Myška, pozoun

2. místo - Sabina Břeňová, trubka

Josef Myška, trubka

3. místo – Filip Netolický, trubka

 

 

 

 

Základní umělecká škola v Hlinsku má před sebou, jako každým rokem, důležité období, kdy se chystá předvést to nejlepší, co se žáci za minulé období naučili. Hlavní prezentace umění dětí bude především prostřednictvím veřejných koncertů a výstav.

Významné a vždy přinášející radost, budou tři absolventské koncerty. První z nich můžete slyšet

a vidět v sále ZUŠ již 5. dubna, další pak v sále Městského muzea a galerie 9. a 19. dubna. Začátky absolventských koncertů jsou vždy v 18 hodin. 

Vrcholem práce žáků výtvarného oboru je každoroční reprezentativní výstava na Betlémě 

v Hlinsku. Letos bude mít vernisáž 25. dubna v 16 hodin a bude spadat do akcí pod záštitou celostátní propagace ZUŠ Open 2018. K akci ZUŠ Open se bude vázat i Závěrečný koncert žáků ZUŠ Hlinsko, který se uskuteční 24. května v 17 30 v sále ZUŠ. 

Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Hlinsko proběhnou do hudebního oboru 14. a 17. května

v hlavní budově školy na Poděbradově náměstí vždy od 13 do 16 hodin a do oboru výtvarného 18. května. Bližší podrobnosti mohou zájemci získat na stránkách školy: www.zushlinsko.cz. Talentovým zkouškám budou předcházet dvě propagační akce. 24. dubna to bude tradiční Koncert pro hlinecké MŠ od 9 a 10 hodin a 10. května Den otevřených dveří od 13 do 17 hodin. Zájemci o studium na ZUŠ Hlinsko se mohou blíže seznámit s prací učitelů i žáků v hodinách výuky hudebního i výtvarného oboru. Od 16 hodin pak mohou shlédnout malý koncert pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří.

Hlavní událostí tohoto školního roku se jistě stane Slavnostní koncert k 60. výročí založení ZUŠ Hlinsko, dne 20. května 2018 v sále školy.

Žáci školy se představí ještě na dalších akcích, pořádaných v Hlinsku. Posluchači je budou moci slyšet na vernisáži Výtvarného Hlinecka 22. 6. 2018, na Koncertě pro maminky v centru Jana XXIII. v neděli 13. května 2018 v 15 hodin, na koncertech pro seniory v Drachtince a na dalších místech regionu Hlinecka.

Srdečně zveme celou kulturní veřejnost města Hlinska.

 

Petr Klas

 

 

 

 

Petr Klas

 

Pozvánka k talentovým zkouškám do ZUŠ Hlinsko

 

Vážení rodiče,

chcete-li, aby se Vaše dítě stalo žákem Základní umělecké školy v Hlinsku ve školním roce

2018 – 2019, přijďte k nám na talentové přijímací zkoušky.

Termíny a podmínky.

Hudební obor: v pondělí 14. a ve čtvrtek 17. května 2018, kdykoliv od 13 do 16 hodin v budově 

školy na Poděbradově náměstí. Zájemce o studium hudebního oboru si připraví 

jednu písničku.

Výtvarný obor: v pátek 18. května 2018 1. termín od 14.30, 2. termín od 15.30 v budově školy 

na Poděbradově náměstí. Z organizačních důvodů si domluvte 1. nebo 2. termín  

na telefonu 734 358 195, 734 358 198 nebo osobně v kanceláři školy. Zájemce 

o studium výtvarného oboru si s sebou přinese 10 – 15 ks domácích prací

(ne školních!), 2 ořezané měkké tužky č. 1 a gumu.

Přezůvky s sebou.

 

 

Dne 5. dubna 2018 v 17.30 se v MFC Hlinsko uskuteční Kytarový koncert posluchačů pardubické konzervatoře. V programu se představí Jan Čonka, Jan Mátl, Dominika Švendová a Peter Vasko. Pardubické kytarové oddělení patří mezi nejlepší a nejuznávanější nejen u nás, ale rovněž v zahraničí a kytaristé pardubické konzervatoře obsazují pravidelně již řadu let nejvyšší příčky na prestižních mezinárodních soutěžích. Srdečně zveme.

 

 

V letošním roce uspěl nebývale velký počet našich žáků při talentových zkouškách na střední umělecké školy.


 Na hudební konzervatoř pod vedením našich učitelů byly přijaty žákyně:

Tereza Lidmilová, příčná flétna (p. uč. Jaromír Dostál)

Adéla Dospělová, zpěv (p. uč. Lenka Dostálová)

Jana Vomelová, housle (p. uč. Petr Klas)

Klára Sadílková, housle (p. uč. Ondřej Kozderka)


Na výtvarné umělecké školy pod vedením p. uč. Evy Jehličkové byli přijati tito žáci:

Adéla Drapáková

Ondřej Mareš

Filip Rauchfuss


Všem našim žákům gratulujeme a za vzornou reprezentaci školy děkujeme

žákům i pedagogům

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

Vaše děti, které plní povinnou docházku do hudební nauky formou individuálního výukového plánu, musí v pololetí a na konci školního roku úspěšně vypracovat test nebo projít zkouškou, formou ústního zkoušení. Od druhého pololetí budou mít možnost se na tyto zkoušky připravovat pod dohledem učitele hudební nauky, který zveřejní termíny konzultačních hodin. Tyto termíny budou uvedeny na vývěskách školy, na webu školy a na komunikačním portálu iZUŠ, ke kterému máte všichni přístup. Prosím sledujte tyto vývěsky a využijte možnosti přípravy na tyto zkoušky.

Petr Klas, ředitel ZUŠ Hlinsko

 

Konzultační hodiny pro žáky PHV 1, PHV 2 - paní učitelka Markéta Břízová 

středa14. 2. 201816:30 - 17:00
úterý 20. 3. 201816:30 - 17:00
čtvrtek 12. 4. 201816:30 - 17:00
pondělí14. 5. 201816:30 - 17:00
pátek 8. 6. 201816:30 - 17:00

 

Konzultační hodiny pro žáky 1. - 5. ročníku - pan učitel Karel Novotný

1. a 2. ročník středa 21. 2. 201816:20 - 17:05
3., 4. a 5. ročníkčtvrtek 22. 2. 201816:20 - 17:05Vážení přátelé,
v letošním školním roce uplyne 60 let od založení naší školy. Přesné datum založení tehdejší Základní hudební školy je 1. 2. 1958. Během školního roku 2017 – 2018 bude tomuto výročí věnováno několik akcí. První z nich bude Koncert učitelů ZUŠ Hlinsko - 13. 11. 2017 v 18 hodin v sále ZUŠ. V měsíci lednu uspořádáme akci další. Půjde o společný koncert členů muzikantských rodin, na kterém se představí současní žáci ZUŠ a jejich příbuzní. Koncert Muzikantské rodiny se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 v 17 hodin v sále ZUŠ. Ty nejvýznamnější akce jsou plánovány v závěrečné části školního roku. Zcela jistě to bude reprezentativní výstava výtvarného oboru naší školy, která bude zahájena vernisáží 25. dubna 2018 v 16 hodin na Betlémě v Hlinsku. Vyvrcholením oslav bude Koncert bývalých absolventů ZUŠ Hlinsko s největší pravděpodobností uspořádaný dne 20. května 2018 v 17 hodin v sále školy.

Srdečně vás všechny zveme! 

iZUŠ je informační systém pro základní umělecké školy. Více o tomto systému si můžete přečíst na stránkách www.izus.cz.