Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

 

Základní umělecká škola, Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305, okres Chrudim, jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označováné zkratkou GDPR (z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kontaktní údaje školy jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, 539 01 Hlinsko

ID dat. schránky: 3gwmu3n  

e-mail: zushlinsko@seznam.cz

Telefon: 734 358 195

Základní umělecká škola v Hlinsku z titulu správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Vít Zavřel

Adresa: Městský úřad Hlinsko, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko

E-mail: poverenec @ hlinsko.cz

Telefon: 469 315 345 

 

Práva žáků a zákonných zástupců:

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají 

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a se zpracováním jejich OÚ. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je porušeno obecné nařízení.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu

 • na základě oprávněného zájmu

 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika

 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 • třídní kniha

 • záznamy z pedagogických rad

 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 • volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary 

Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC

 • hlášení trestných činů, neomluvená absence

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 • zaměstnanecká agenda

 • smluvní vztahy

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na školních aktivitách

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

 • fotografie a záznamy za účelem propagace školy