Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Hlinsko vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole.

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
 2. Za seznámení žáků se školním řádem jsou odpovědni učitelé hlavního předmětu. Školní řád je vyvěšen na viditelném místě.
 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
 4. Žáci mají dále právo:
  • na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základníu uměleckém vzdělávání,
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  • na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.
  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení, nebo znevýhodnění.
  • talentovaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci 1. pololetí, nebo ke konce 2. pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných  předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
  • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat.
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podsatných záležitostí, jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku.
  • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.
 5. Rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, mají právo na informace o průběhu a výsledcích studia žáka.
 6. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část: zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1) Žáci jsou povinni:

 • řídit se zásadami tohoto školního řádu a plnit pokyny pedagogických pracovníků
 • dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
 • žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas
 • účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání

 2) Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem)
 • v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do 3 dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
 • nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem

3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem)

4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
 • údaje o předchozím vzdělávání
 • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo znevýhodněn, popř. sociálně znevýhodněn
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
 • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání

Provoz a vnitřní režim školy

Základní umělecká škola Hlinsko je příspěvkovou organizací zřízenou městem Hlinsko. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy. Ředitel jmenuje svého zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko hospodářští pracovníci:

 • personalistka
 • hospodářka
 • mzdová účetní
 • uklizečka

Organizace výuky

 1. Vyučování se řídí rozvrhem hodin
 2. Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, dostavují se k vyučování včas, je zakázáno nosit s sebou věci nepotřebné k vyučování. Za cenné osobní věci žáka škola neodpovídá.
 3. V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
 4. Škola může v souladu se školním vzdělávacím oprogramem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
 5. Opouštět školu během vyučování není žákům dovoleno.
 6. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 7. Žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování.
 8. Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí A) maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce. B) maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce. Při sloučení vyučovacích hodin jsou zachovány 5ti minutové přestávky po uplynutí každé vyučovací hodiny.
 9. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy, ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně, je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto nařízení bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a závažné porušení řádu školy.
 10. Přítomnost rodičů při výuce je možná pouze se souhlasem učitele případně se souhlasem ředitele.
 11. Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě.
 12. Režim otevírání a uzavírání budovy školy je stanoven v součinnosti s uklizečkou školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, dále reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 6. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.
 7. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.
 8. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranů zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. O konání akce mimo školu jsou zákonní zástupci žáci informováni s předstihem.
 9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu EU mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průlaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné potvrzení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí jeho zákonným zástupcem.
 10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy a projevovat jakoukoliv diskriminaci, násilí a nepřátelství k ostatním žákům, nebo jiným osobám.
 11. V učebnách není žákům povoleno otvírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 2. V případě pronajatého hudebního nástroje je uzavřena dohoda o pronájmu hudebního nástroje po dobu jednoho školního roku.
 3. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 4. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výchovná opatření

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem).

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Žák je hodnocen těmito stupni prospěchu: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a).
 2. Nelze-li žáka hodnotit za první nebo druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín.
 3. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let.
 4. Proč hodnotíme: poskytujeme žákům zpětnou vazbu a rodičům základní informaci o prospěchu žáka v průběhu studia. Při hodnocení uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt, zohledňujeme věk a osobnost žáka, pozitivním vyjádřením motivujeme k soustavnosti, vytrvalosti a samostatnosti ve studiu. Přihlížíme k individuálnímu pokroku, celkovým dispozicím žáka a vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole.
 5. Vedeme evidenci o každé klasifikaci žáků průkazným způsobem.
 6. Archivujeme podklady pro klasifikaci žáků.

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výši úplaty stanoví ředitel školy a žák je povinnen ji uhradit do stanoveného termínu. Výši úplaty je možné uhradit převodním příkazem nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Žák přestává být žákem školy:
  • jestliže vykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2-4 školského zákona),
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, vždy na konce pololetí
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
 2. O ukončení vzdělávání podle odst. 1 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně.
 3. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání  se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
 4. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

Tímto se ruší školní řád ze dne 1.9.2005
Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2013

Projednáno v pedagogické radě dne 27.8.2013

Petr Klas
ředitel ZUŠ Hlinsko