Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na významné akce, které naše škola připravuje pro nejbližší období. Jistě nelze označit událost, která by měla býti tou nejvýznamnější, ale dle našich zkušeností z let minulých, je největší zájem z řad široké hlinecké veřejnosti o tyto následující.

Koncert učitelů ZUŠ je připraven na čtvrtek 22. listopadu 2018 v 18 hodin. V koncertním sále naší školy uslyšíte vystoupení učitelů a jejich hostů. Program tohoto koncertu propojí různá slohová období i nejrůznější žánry hudby.

 Již sedmým v řadě za sebou je letošní Adventní souborový koncert. V programu tohoto nejrozsáhlejšího projektu ve školním roce se tradičně představí pěvecké sbory, vedené paní učitelkou Lenkou Dostálovou, flétnový soubor s panem učitelem Jaromírem Dostálem, smyčcový orchestr s dirigentem Ondřejem Kozderkou, dechový orchestr pod taktovkou Ondřeje Jehličky a rocková kapela NezbanD pod uměleckým vedením pana učitele Roberta Freie. Přijďte se podívat v neděli 9. prosince 2018 v 17 hodin do velkého sálu MFC v Hlinsku.

V loňském školním roce jsme uskutečnili první ročník rodinného generačního koncertu Muzikantské rodiny, který měl nemírně pozitivní ohlas z řad publika a též samotných účinkujících. Proto tuto akci rádi zopakujeme. V neděli 20. ledna 2019 v 15 hodin v sále ZUŠ si přijďte poslechnout naše žáky a jejich rodinné příslušníky. Kromě těchto velkých akcí se naši žáci představí na mnoha dalších vystoupeních jako jsou koncerty pro Domov seniorů Drachtinka, koncert pro Centrum Jana XXIII. a na žákovských koncertech v sále naší školy.

 Rovněž Výtvarný obor ZUŠ Hlinsko má před sebou řadu úkolů a plánů. Kromě každoroční velké výstavy na hlineckém Betlémě v závěru školního roku, se budou žáci výtvarného oboru prezentovat svými díly na výstavě Výtvarno, která bude instalována v Městském muzeu a galerii Hlinsko v termínu od 30. listopadu 2018 do 6. ledna 2019.

 Na setkání s Vámi na všech našich akcích se těší kolektiv učitelů Základní umělecké školy v Hlinsku.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny 4. 2. - 10. 2. 2019  Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Školné se platí bankovním převodem v určeném termínu na účet školy,

nebo hotově ve mzdové účtárně.

1. Školné se platí pololetně

2. Výše školného 

Hudební obor

- individuální výuka 310,-Kč/měsíc, 1.550,- Kč/pololetí

- pěvecký sbor jako hlavní předmět 240,-Kč/měsíc, 1.200,- Kč/pololetí

- PHV  240,-Kč/měsíc, 1.200,-Kč/pololetí

- skupinová výuka hlavního oboru  240,-Kč/měsíc, 1.200,-Kč/pololetí

- za pronájem nástroje 60,- Kč/měsíc, 300,- Kč/pololetí

Výtvarný obor

- 260,- Kč/měsíc, 1.300,-Kč/pololetí

3. Způsob úhrady školného převodem z účtu

- na číslo účtu: 1144671369/0800

- 1. pololetí – splatnost do 18. 9. 2018

- variabilní symbol – rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel)

- do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a obor (VO nebo HO)

4. Termín pro úhradu školného v hotovosti

- 1. pololetí – 18. 9. 2018 od 9.00 do 11.00 a od 12.30 – 16.30 – v přízemí školy

Mimo určené termíny školné nelze vybírat z provozních důvodů.

Nebude-li školné uhrazeno v určeném termínu, nemá dítě nárok na výuku.

 

Ochrana osobních údajů

 

Základní umělecká škola, Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305, okres Chrudim, jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označováné zkratkou GDPR (z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kontaktní údaje školy jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, 539 01 Hlinsko

ID dat. schránky: 3gwmu3n  

e-mail: zushlinsko@seznam.cz

Telefon: 734 358 195

Základní umělecká škola v Hlinsku z titulu správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Vít Zavřel

Adresa: Městský úřad Hlinsko, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko

E-mail: poverenec @ hlinsko.cz

Telefon: 469 315 345 

 

Práva žáků a zákonných zástupců:

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají 

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a se zpracováním jejich OÚ. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je porušeno obecné nařízení.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu

 • na základě oprávněného zájmu

 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika

 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 • třídní kniha

 • záznamy z pedagogických rad

 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 • volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary 

Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC

 • hlášení trestných činů, neomluvená absence

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 • zaměstnanecká agenda

 • smluvní vztahy

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na školních aktivitách

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

 • fotografie a záznamy za účelem propagace školy

 

Úspěchy žáků ZUŠ Hlinsko v soutěžích MŠMT ve školním roce 2017 – 2018


Vážení přátelé,

ZUŠ Hlinsko je stálým a pravidelným účastníkem soutěží MŠMT, vypsaných každoročně

pro základní umělecké školy. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce a stopa naší školy byla opět velmi výrazně viditelná. Všem našim účastníkům srdečně gratulujeme. Z následujícího přehledu můžete posoudit sami, jak úspěšní jsme v letošním roce byli.

 

Sólový zpěv, okresní kolo, příprava p. uč. Lenka Dostálová:

1. místo s postupem – Justýna Kosková

2. místo – Adéla Pavlíčková

Kateřina Cupalová

Adéla Dospělová

3. místo – Anna Vomelová

 

Sólový zpěv, krajské kolo, příprava p. uč. Lenka Dostálová:

2. místo – Justýna Kosková

 

Dechové nástroje dřevěné, okresní kolo, příprava p. uč. Jaromír Dostál:

1. místo s postupem – Tereza Lidmilová, příčná flétna

1. místo s postupem – Adriana Sitařová, klarinet

 

Dechové nástroje dřevěné, krajské kolo, příprava p. uč. Jaromír Dostál:

1. místo – Adriana Sitařová, klarinet

3. místo – Tereza Lidmilová

 

Dechové nástroje žesťové, okresní kolo, příprava p. uč. Ondřej Jehlička:

1. místo s postupem – Sabina Břeňová, trubka

Filip Netolický, trubka

Josef Myška, trubka

Vojtěch Myška, pozoun

1. místo – Radek Chrbolka, trubka

2. místo – Matěj Sekyra, trubka

 

Dechové nástroje žesťové, krajské kolo, příprava p. uč. Ondřej Jehlička:

1. místo - Vojtěch Myška, pozoun

2. místo - Sabina Břeňová, trubka

Josef Myška, trubka

3. místo – Filip Netolický, trubka

 

 

 

iZUŠ je informační systém pro základní umělecké školy. Více o tomto systému si můžete přečíst na stránkách www.izus.cz.